Pokiwy a terminy

Skónčnje zaso do wody!

Kupać ew hali je zaso dowolene, wězo z trěbnym hygieniskim konceptom. Tak móžachu w Kumławdźe hižo w tutym tydźenju kupjel wotewrić. A tež při Bjerwałdskim jězorje móža zmužići hižo nětko zaso do wody skočić a pancać! W Biskopiach, Budyšinje a druhdźe hišće na tym dźěłaja a potom w juniju wočinja. Fakt pak je, zo móžeće tež lětsa na kóždy pad kupać jěć!

Junge mit Taucherbrille und Schnorchel taucht in Schwimmbecken
prawa za wobrazy: imago/Westend61

Muzeje zaso wabja

Pilzworkshop Haus der Tausend Teiche
prawa za wobrazy: Madeleine Arndt

W domje tysac hatow w Stróži so tež zaso na wopytowarjow wjesela a kompjuterowy muzej Konrada Zuseho we Wojerecach je swoje durje tež zaso wotamknył. Wot wutory do njedźele w času wot 10 do 17 hodźin móžeće sej tam stawizny wokoło wunamakarja kompjutera wobhladać.

Dinosawrije a pućowanja

Allosaurus (links) und Stegosaurus (rechts) mit Kind am Maul.
prawa za wobrazy: Saurierpark BBB MGH

W Małym Wjelkowje čakaja dinosawrije na was! A snadź předewzaće sej raz horu tu we wokolinje: na Butrowej horje w Biskopicach je horjeka wulke a rjane hrajkanišćo, na Pastwinej horje w Kamjencu móžeće rhododendry wobdźiwać a na Mnišońcu dóstanjeće zawěsće tež chłódnu limonadu, hdyž sće sej doběželi!